Our Team

EDITORIAL TEAM

2019:

Jeevan Karki |  Karna Rana | Babita Sharma Chapagain | Ganesh Kumar Bastola | Ashok Raj Khati

2018:

Jeevan Karki | Ashok Raj Khati | Karna Rana | Praveen Kumar Yadav

2017:

Ashok Raj Khati | Jeevan Karki | Karna Rana | Praveen Kumar Yadav

2016:

Ashok Raj Khati | Jeevan Karki | Karna Rana | Praveen Kumar Yadav

2015:
Bal Ram Adhikari | Jeevan Karki | Lal Bahadur Rana |  Pramod Kumar Sah | Praveen Kumar Yadav | Rajan Kumar Kandel  | Santowna Neupane | Umes Shrestha| Usha Kiran Wagle  | Uttam Gaulee

2014:
Bal Ram Adhikari | Jeevan Karki | Lal Bahadur Rana |  Laxmi Prasad Ojha | Praveen Kumar Yadav | Santowna Neupane | Umes Shrestha| Usha Kiran Wagle  | Uttam Gaulee

2012 – 2013:
Bal Ram Adhikari | Lal Bahadur Rana | Madhav Kafle | Praveen Kumar Yadav | Suresh Shrestha | Usha Kiran Wagle

Founders

Shyam Sharma| Prem Phyak | Bal Krishna Sharma | Sajan Kumar Karn | Kamal Poudel | Hem Raj Kafle

Contact us: 2elt.choutari@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *